Volumen 14 (1961)

Novi pogled na tektoniku Labinskog bazena
Šikić, D. & Tomić, A.

Über neue Fossilfinde aus der Bohrung Ulcinj (Us-6) in südlichen Crna gora (Monteneg
Papp, A. & Amšel, V.

Pojave bazičnih efuziva kod Golupca na Dunavu (SI Srbija)
Simić, M. & Crnković, B.

Nalaz dvaju pleistocenskih sisavaca kod Zagreba i pregled okolnih nalazišta
Malez, Mirko

Viterit od Homera u Gorskom Kotaru
Šiftar. D. & Jurković, I.

Geologija brahiantiklinale Mramor brdo
Boškov-Štajner, Z.

Pojave cinabartita kod Tršća u Gorskom Kotaru
Šinkovec, Boris

Prilog poznavanju geologije otoka Ugljana i Rivnja
Ivanović, A.

Albite from Smilevski Dol in Selečka Mountain, Macedonia
Raffaelli, P.

Sedimentne stijene sanskog paleozoika u rudnoj oblasti Ljubije
Marić, L. & Crnković, B.

Minerali željeznih rudnih ležišta Ljubije kod Prijedora
Jurković, I.

Pećinska hijena iz Vindije kod Voće
Malez, Mirko

Novi elementi tektonike u području gornjeg toka rijeke Kupe
Herak, M., Bojanić, L., Šikić, D. & Magdalenić, A.

Uzimanje uzoraka nevezanih klastičnih sedimenata za hidrogeološku obradu
Šarin, A.

Copper Ore Occurence Kyaukse, Burma
Zalokar, B. & Jurković, I.

Mikrofauna pliocena iz dubokih bušotina jugozapadnog dijela Panonskog basena na teritoriju NR Hrvatske
Boškov-Štajner, Z.

Prilog rješavanju hidrogeologije sjevernog krekanskog sinklinorija
Šarin, A. & Miletić, P.

Copper Ore Occurence at Buddha Kola in South-Central Nepal (Asia)
Jurković, I. & Zalokar, B.

Silver-bearing Galena and Siderite Occurence in the Putao Region, Northern Burma (Asia)
Jurković, I. & Zalokar, B.

Geološka građa i boksitne pojave područja Novigrad-Obrovac u sjeverozapadnoj Dalmaciji
Sakač, K.

Megaceros giganteus (Blumenbach) iz naplavine Save kod Siska
Malez, Mirko

O nalazu mastrihta u okolini Bešpelja sjeverno od Jajca
Devide-Nedela, D. & Polšak, A.

Rezultati biogeokemijskih prospekcija na olovo u području Šuplje Stijene na željezo i aluminij u području Aranđelovačkog bazena vatrostalnih glina te željeza i mangana u Sloveniji
Živanović, D.

Zgornjopermski skladi jugozahodno od Kranja (Slovenija)
Ramovš, A.

Naslage lijasa na području Bukovače kod Bijelog polja u Lici
Polšak, A. & Milan, A.

Prilog diskusiji o standardu osnovne hidrogeološke karte FNRJ
Miletić, P., Šarin, A. & Magdalenić, A.

Der erste Fund eines Inoceramus sowie der Fund der Orbitoiden aus dem senonen Rudistenkalk Dalmatiens
Langer, W.

In memoriam: Dr. Stanko Miholić
Tajder, M. & Škrivanić, A.