Volumen 20 (1966)

Beschreibung einiger Congerien-Arten und -Unterarten aus der Sammlung S. Brusinas von dem Fundort Radmanest (rumänisches Banat)
Pavlovsky, Melita

Kalkalgen im Perm des Samoborer Gebirges
Herak, M. & Škalec, D.

Pijesak otoka Suska
Mutić, R.

Die Lias-Schichten von Stol (Karawanken)
Ramovš, A. & Kristian-Tollmann, E.

Pontska fauna ostrakoda jugoistočnog područja Zagrebačke gore
Sokač, Ana

Geološka i petrografska istraživanja trijaskih naslaga u gorskom kotaru (područje Lokve-Gerovo)
Šćavničar, B. & Šušnjara, A.

Prilog poznavanju donjrg trijasa u Gorskom kotaru
Đurđanović, Ž.

Teutloporella elongata (Praturlon 1966) Sokač & Nikler, valcareous alga from the Middle Liassic of Velebit
Sokač, B. & Nikler, L.

Dasycladaceae from the Maestrichtian of Bešpelj near Jajce (Western Bosnia)
Gušić, I.

Torton i sarmat jugozapadnog dijela Medvednice na osnovu faune foraminifera
Šikić, L.

Genus Creusia Leach 1817, (Cirripedia) in the Croatian Miocene
Baluk, W. & Radwanski, A.

Metamorfizirani porfirit-keratofiri u Srednjebosanskom škriljavom gorju
Tajder, M. & Raffaelli, P.

Eine interessante neue Physoporella-Art (Dasycladaceae) aus der Trias von Slowenien
Kochansky-Devide, V.

Stratigrafska i strukturna problematika otoka Visa
Šušnjar, M.

Paleogeografski odnosi nakon taloženja anizičkih naslaga u području južne Like
Šušnjar, M., Bukovac, J. & Savić, D.

Značaj nalaza senona i paleogena u području Kulen Vakufa za tretiranje odnosa u sedimentacionom bazenu Dinarida
Šušnjar, M., Bukovac, J., Savić, D. & Grimani, M.

Geologija otoka Šipana, Jakljana, Olipe i Lopuda te susjedskih otočića
Jagačić, Terezija

Hidrogeološki odnosi u području zapadnog dijela Ravnih kotara
Fritz, F.

Istraživanje vode geoelektričnim metodama
Kovačević, S. & Krulc, Z.

Primjena geofizičke karotaže u rudarstvu, hidrogeologiji i inžinjerskoj geologiji
Slimak, Š.

Hidrogeološka problematika ugljenokopa Raspotočje (Rudnici mrkog ugljena Zenica)
Posavec, M. & Gojković, B.

Geološki i hidrogeološki odnosi šireg područja Buškog blata
Raljević, B.

Prilog poznavanju podzemnih voda na području Zagreba
Miletić, P. & Borčić, D.

Prilog poznaanju aluvijalnog vodonosnog horizonta na užem području Zagreba
Nowinska, N., Miletić, P., Borčić, D. & Tufekčić, D.

Das Braunkohlenlager von Mursko Središće
Takšić, Antun

Dvije krške jame s plinom (CO2)
Božičević, Srećko

Geomorphological and hydrogeological characteristics and the possibilities of the utilization of waters in the Wabi Shebelli catchment area, Ethiopia
Bojanić, Luka

Prikaz geoloških kartiranja izvršenih za potrebe hidro-energetike na području između Rječine, Kupe i Zrmanje
Fritz, F. & Bojanić, L.

Aberantni Planorbis u donjem panonu Marijagoričkih brda
Jurišić, Z.

Neue Benennung der Ostrakodenart Hemicytheria pokornyi Sokač
Sokač, Ana

In memoriam: Prof. Melita Pavlovsky
Kochansky-Devide, V.