Volumen 21 (1968)

O trijasu Gorskog kotara i susjednih područja
Babić, Lj.

Geološka osnova hidrogeoloških odnosa krškog područja između Slunja i Vrbovskog
Bahun, S.

Konodonte donjeg devona Medvednice (Zagrebačke gore)
Đurđanović, Ž.

Konodonte donjeg devona i donjeg karbona zapadno od Dvora na Uni (Hrvatska-Jugoslavija)
Đurđanović, Ž.

Novi oblik troholine iz karničkih naslaga jugozapadno od mjesta Vojsko (Slovenija-Jugoslavija)
Đurđanović, Ž.

Noviji rezultati istraživanja osnovnih stratigrafskih jedinica u Žumberku
Herak, M.

Značaj planktonskih foraminifera za podjelu paleogena Jugoslavije i poredba s drugim istraženim područjima
Krašeninnikov, V. A., Muldini-Mamužić, S. & Džodžo-Tomić, R.

Ostaci zviždare u gornjem pleistocenu Jugoslavije
Malez, Mirko

Salopekiella? Kochanskae n. sp. (Dasycladaceae) from the Permian of the Velebit Mountain
Milanović, Momčilo

Biostratigraphy of the Jurassic of Velebit (Croatia)
Nikler, L. & Sokač, B.

Dvije nove distefanele i drugi turonski rudisti Planika u Istri
Polšak, A.

Interessante Mittelperm-Crinoiden in Sloweinien, NW Jugoslawien
Ramovš, A. & Sieverts-Doreck, H.

A new genus of calcareous algae from the Middle Triassic of Velebit
Sokač, B.

Stratigrafija miocena sjeveroistočnog dijela Medvednice na osnovu fauna foraminifera
Šikić, L.

Prilog poznavanju srednjeg trijasa u okolini Jezera kod Jajca
Vasiljević, R.

Deformacione teksture prominskih naslaga Promine
Zupanič, J.

Iskonska nalazišta korunda u Jugoslaviji
Barić, Lj.

Bazalt kod Žutnice nedaleko Krapine (Hrvatsko Zagorje)
Golub, Lj. & Brajdić, V.

Kvarcni trahiandezit s Lončarskog visa (Krndija)
Golub, Lj. & Marić, L.

Utvrđivanje porijekla anklava i gnajsa Papuka na osnovu sadržaja mikroelemenata
Marci, V.

Nordstrandit i bibsit (hidrargilit) u terra rossi karsta Dinarida
Marić, L.

Prilog poznavanju hidrogeoloških odnosa južne i srednje Istre
Babić, Ž., Cukor, F., Fritz, F. & Raljević, B.

Prilog daljnjem poznavanju aluvijalnog vodonosnog horizonta na širem području Zagreba
Borčić, D., Capar, A., Čakarun, I., Kostović, K., Miletić, P. & Tufekčić, D.

Noviji podaci o zavisnosti vodostaja podzemne vode i vodostaja Save na području Zagreba
Borčić, D., Capar, A., Čakarun, I., Kostović, K. & Miletić, P

Hidrogeologija glavnih ponora rijeke Like
Božičević, Srećko

Primjena skraćene metode računa vodoprovodnosti i kojeficijenta filtracije
Pollak, Z.

Hidrogeološki odnosi sjevernog dijela Zeničko-sarajevskog ugljenonosnog basena (Zenička uvala)
Posavec, M. & Gojković, B.

O morfometrijskim kartama porječja rijeke Krapine
Prelogović, E. & Hernitz, Z.

Le gisement ferrifere de djebel Hameima, Tunis
Šinkovec, Boris

Ležište ugljena Mišulinovac
Takšić, Antun

Speleološka istraživanja u godini 1967.
Božičević, Srećko

Prikaz hidrogeoloških kartiranja izvršenih u području Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije
Fritz, F.

Fotogeološka interpretacija južne Istre
Posavec, M.

In memoriam: Profesor Marijan Salopek
Malez, Mirko