Volumen 25 (1973)

Senonski kršnici na Medvednici i njihova krovina
Babić, Lj., Gušić, I. & Nedela-Devide, D.

O paleozoiku i trijasu Medvednice (Zagrebačke gore) i područja Dvora na Uni na temelju konodonta
Đurđanović, Ž..

O paleogenskim mikrofosilima u klastičnim naslagama kod Karlovca
Gušić, I.

Paleogeografska i naftnogeološka razmatranja zapadnog dijela karbonatnog šelfa Dinarida
Jelaska, V.

Prilog poznavanju mlađih tercijarnih naslaga Medvednice (Sjeverozapadna Hrvatska)
Kranjec, V., Hernitz, Z. & Prelogović, E.

Fotogeološka determinacija prebačenih bora
Marinčić, S.

Nov prilog poznavanju oledbe Velebita
Nikler, L.

Istraživanja paleotemperaturnih odnosa dijela krednog sedimentacijskog bazena zapadnih Dinarida na temelju kisikove izotopne metode
Polšak, A. & Leskovšek-Šefman, H.

Razvoj jure krede između Gornjeg Jelenja i Grobničkog polja
Savić, D.

Stratigrafski položaj ležišta barita Gorskog kotara
Šušnjara, A. & Šinkovec, B.

Cuneolina tenuis n. sp. From the Neocomian of Mt. Velika Kapela (central Croatia)
Velić, I. & Gušić, I.

Diopsid i vezuvijan iz okolice sela Gračane u reviru kromne rude Raduša (Makedonija)
Barić, Lj.

Sastav tercijarnih i kvartarnih sedimenata Srednjeg Lipovca i Batrine (južne padine Požeške gore)
Crnković, B., Vragović, M., Babić, V. & Slovenec, D.

Sastav tercijarnih i kvartarnih sedimenata Srednjeg Lipovca i Batrine (južne padine Požeške gore)
Crnković, B., Vragović, M., Babić, V. & Slovenec, D.

Ksonotlit i pektolit iz bazičnih stijena peridotit-gabro kompleksa u planini Zlatibor, Jugoslavija
Majer, V. & Barić, Lj.

Spilitske stijene kod sela Lasinja u Pokuplju (Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, V. & Tišljar, J.

Tufovi u neogenskim naslagama na sjevernim obroncima Medvednice (Zagrebačke gore)
Mutić, R.

Pojava celestina i kalciostroncijanita kod Mrzlih Vodica u Gorskom koratu
Šiftar, D. & Šinkovec, B.

Kemijski i mineralni sastav donjokrednih glinovitih boksita u planini Grmeč
Šinkovec, B. & Babić, V.

Regionalne hidrogeološke značajke porječja Krapine
Miletić, P., Borčić, D. & Turić, G.

Prilog poznavanju koncentracije željeza u podzemnim vodama porječja Drave
Miletić, P., Urumović, K., Turić, G. & Mayer, D.

Prilog hidrogeologiji izvora Rječine
Božičević, Srećko

Stariji paleozoik istočno od Plava (Crna gora)
Đurđanović, Ž.

Paleogenski vapnenci na Medvednici
Gušić, I. & Babić, Lj.

Seizmička mikrorajonizacija “pilot-kasete” i priobalnoj zoni Skadarskog jezera (Crna gora)
Jurak, V.

Prilog paleontologiji i biostratigrafiji neogena Medvednice
Kochansky-Devide, V.

Aerosnimci u boji kao novi elemenat u geološkim istraživanjima boksitnih žila
Oluić, M.

Primjena infracrvenih aerosnimaka za kartiranje rudonosnih pojava i njihovih struktura
Oluić, M.

O starosti i nalazima fosilnih riba u kredi jadranskog pojasa
Radovčić, J.

70-Godišnjica života prof. Ljudevita Barića
Tajder, M. & Brajdić, V.