Volumen 27 (1974)

Razdoblje otriv-cenoman u Žumberku: stratigrafija, postanak sedimenata i razvoj prostora
Babić, Lj.

Tektogeneza Velebita i postanak Jelar-naslaga
Bahun, S.

Karbonske naslage u Papuku (sjeveroistočna Hrvatska)
Brkić, M., Jamičić, D. & Pantić, N.

Stratigrafski, tektonski i paleogeografski odnosi u području Dugarese, Barilovića i Skradske gore
Bukovac, J., Velić, I. & Sokač, B.

O starosti vulkanogeno-sedimentnih i nekih drugih popratnih stijena Bosne i Hercegovine
Đurđanović, Ž.

O paleogeografskim i neotektonskim odnosima u tercijaru i kvartaru na teritoriji SR Hrvatske
Kranjec, V. & Prelogović, E.

Gornjopleistocenska ornitofauna Crvene stijene kod Petrovića u Crnoj Gori
Malez, M. & Malez-Bačić, V.

Kochanskyella (Chlorophyta, Dasycladaceae), a new Permian genus of Mount Velebit, Croatia
Milanović, Momčilo

Diplopora clavaeformis Pia (Chlorophyta, Dasycladaceae) from the Lower Ladinian of Mt. Velebit
Sokač, B.

O trodjelnoj podjeli malma u Velikoj Kapeli
Velić, I. & Sokač, B.

Gabro Hruškovca kraj Ljubeščice na Kalniku
Crnković, B., Babić, V. & Tomašić, I.

Kontinentalni tercijarni sedimenti područja Meterize-Pedalj u Baniji
Magdalenić, Z.

Pojave stijena spilit-keratofirske oscijacije u sjeveroistočnom dijelu Medvednice (Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, E. & Majer, V.

Spiliti Vratnika u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija)
Majer, V.

Uevelit (CaC2O4-H2O) i vedelit (CaC2O4-2H2O) iz gornjokrednog vapnenca kraj Žminja u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
Slovenec, D. & Šinkovec, B.

Jurski glinoviti boksiti zapadne Istre
Šinkovec, B.

Porijeklo terra rossa Istre
Šinkovec, B.

Tufovi u neogenskim naslagama srednje Dalmacije (južna Hrvatska)
Šušnjara, A. & Šćavničar, B.

Orijentirano srastanja pirita i barita iz rudnika Stari Trg (Trepča), Kosovo
Zebec, V.

Opće hidrogeološke karakteristike bazena Crne Mlake
Bojanić, L. & Ivičić, D.

Morfologija vodenih kanala izvora Rječine
Božičević, Srećko

Utjecaj sekundarnih argiloidnih zona kore raspadanja na hidrogeološka i inženjerskogeološka svojstva nekih terena Jugoslavije
Hristov, S.

Ispitivanje homogenosti pregradnog profila brane s obzirom na vodopropusnost metoama neparametarskog testiranja
Jurak, V. & Magdalenić, A.

Evaluation of drawdowns in wells by means of a mathematical model – the Rezayeh water-supply scheme, Iran
Miletić, P., Heinrich, M. & Švel, B.

O kvartarnim naslagama Županje (istočna Slavonija, SR Hrvatska)
Urumović, K. & Sokač, A.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. I. Gjuro Pilar
Kochansky-Devide, V.

Tuča u Zagrebu od 19.02.1974.
Barić, Lj.

Jakob Franjo Tkalec, zaboravljeni hrvatski prirodoslovac
Barić, Lj.

Od čega su umrli Dragutin Rakovec i neki hrvatski prirodoslovci
Barić, Lj. & Barić-Kovačićek, J.

Permoskitski peliti kao sirovina za ekspandirani laki agregat i ciglarske proizvode
Šušnjara, A.

Izvješatj o geološkom kartiranju na izradi OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1971.
Velić, I. & Sokač, B.

Izvješatj o geološkom kartiranju na izradi OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1972.
Sokač, B. & Velić, I.