Volumen 28 (1975)

Kondenzirani lijas Medvednice i Ivanščice i njegovo značenje za interpretaciju paleogeografskog razvoja unutarnje dinarske regije
Barić, Lj.

Vapnenački nanoplankton eocenskog fliša otoka Paga
Benić, J.

Biostratigrafski i paleogeografski odnosi miocenskih naslaga u području Kraguja, istočno od Pakraca
Blašković, I., Sokač, A. & Šikić, L.

Tektonski odnosi u području razvoja krednih i Jelar-naslaga (tercijar) kod Kosinja u Lici
Fritz, F. & Pavičić, A.

Eolski sedimenti područja Kloštar-Virovitica u sjevernoj Hrvatskoj
Galović, I. & Magdalenić, Z.

Some comments on stratigraphic classification and terminology
Herak, M.

Mogućnosti pronalaženja ugljikovodika na području sjeverne bosne i problematika daljnjih istraživanja
Jelaska, V.

Salopekiella? Breziki n. sp. (calcaerous algae, Dasycladaceae) from the Permian of Mt. Velebit (Croatia)
Milanović, M.

Tektonska analiza graničnog područja SR Hrvatske i SR Slovenije, izvršena na snimcima napravljenim iz satelita ERTS-1
Oluić, M.

Neotektonska karta SR Hrvatske
Prelogović, E.

Pleistocenska ostrakodska fauna u području dinarskog krša
Sokač, A.

Two varieties of the Triploporella marsicana Praturlon and Triploporella issaensis n. sp. (calcareous algae, Dasycladaceae) from the Lower Cretaceous of the island of Vis (Dalmatia, southern Croatia)
Sokač, B. & Nikler, L.

Donji trijas u Papkuku i Krndiji
Šikić, K. & Brkić, M.

Semseya lamellata Franzenau, 1983, provodna foraminifera donjeg sarmata
Šikić, L.

Stratigrafija kvartarnih sedimenata Zagrebačkog Posavlja
Šimunić, An. & Basch, O.

Petrografske karakteristike lapora okolice Podsuseda na jugozapadnim obroncima Medvednice
Balen, I., Tišljar, J. & Majer, V.

Albite in rocks of Middle Triassic spilite-keratophyre assocoation of the Dinarids is low-temperature, well-ordered albite
Barić, Lj.

Sastav tortonskih sedimenata Vinice kraj Varaždina (Hrvatsko Zagorje)
Crnković, B., Vragović, M., Tomašić, I., Slovenec, D. & Babić, V.

Žilne pojave klorita u jugozapadnom dijelu Psunja
Marci, V., Međimorec, S. & Šćavničar, S.

Pijesak rijeke Drave u naslagama bušotine B-12 nedaleko Podravske Slatine
Mutić, R.

Sedimentološka ispitivanja naslaga lesa iz okolice Vinkovaca, Našica i Valpova
Mutić, R.

Barit s visokim sadržajem stroncija (Celestobarit) iz srednjobosanskog rudogorja
Šiftar, D.

Samozitno-hematitne rude područja Pađani and Pribudić kod Knina
Šinkovec, B.

Produkti površinskog trošenja u gornjem trijasu dijela srednje Dalmacije
Šinkovec, B., Šušnjara, A. & Sakač, K.

Barit iz kamenoloma Donje Orešje u Medvednici (Zagrebačkoj gori)
Zebec, V.

Hidrogeološke specifičnosti Jelar-naslaga Like
Bahun, S. & Fritz, F.

Razmatranja o statističkoj analizi korelacije vodostaja u rijeci i vodostaja u podzemlju na primjeru mjerenja u Zagrebu
Miletić, P., Macarol, S., Turić, G. & Heinrich, M.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. II Spiridon Brusina
Kochansky-Devide, V.

Nalaz gornjeg trijasa na planini Svilaji
Đurđanović, Ž., Jelaska, V., Šatara, D. & Nanić, S.

Primjena sistema brojeva u geološkoj kartografiji
Hristov, S.

Die Fusulinidengattungen Jugoslawiens und die neu aufgestellten Taxa
Kochansky-Devide, V.

Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Ogulin-107 u 1973. i 1974.
Velić, I. & Sokač, B.

Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, V (1973-1974)
Magaš, B.

In memoriam: Dr Erna Šuklje
Jagačić, Terezija