Volumen 29 (1976)

Grebenski paleocen u Baniji
Babić, Lj., Gušić, I. & Zupanič, J.

Sedimenti i paleogeografija zone Globotruncana calcarata (gornja kreda) u Baniji i Kordunu (središnja Hrvatska)
Babić, Lj. & Zupanič, J.

O paralelizmu u razvoju organizama i ponavljanju jednakih oblika, s osobitim obzirom na na kongerije (Bivalvia)
Kochansky-Devide, V.

Geološki odnosi u području Jagma-popovac-Paklenica (zapadna Slavonija; sjeverna Hrvatska) s osobitim obzirom na pojave kremenih pijesaka
Kranjec, V. & Blašković, I.

O sarmatskim i starijim panonskim naslagama u dravskoj potolini
Kranjec, V., Hernitz, Z., Reščec, T. & Velić, J.

Vertikalni neotektonski pokreti i pojave jačih potresa na području SR Hrvatske
Prelogović, E. & Cvijanović, D.

Pleistocenska fauna ostrakoda iz nekih bušotina u istočnoj Slavoniji (sjeverna Hrvatska)
Sokač, A.

Linoporella? Svilajensis n. sp. (caclaresous algae; Dasycladaceae) from the Upper Jurassic? – Lower Cretaceous? Limestone of Mt. Svilaja, southern Croatia (Dalmatia)
Sokač, B. & Velić, I.

Duboki rasjed i sekundarne strukture zapadnog dijela Dinarida
Šikić, D.

Gornji eocen na području Ravne gore (sjeverozapadna Hrvatska)
Šikić, L., Šimunić, An., Pikija, M. & Šimunić, Al.

Sedimentacija i dijageneza donjokrednih naslaga Banije
Šimunić, Al., Šparica, M. & Grimani, M.

Tintinnopsella kapelensis n. sp., a new aberrant tintinnid from the Tithonian of Mt. Velika Kapela, central Croatia
Velić, I. & Sokač, A.

Stijene “dijabaz-spilit-keratofirske asocijacije” u području između Klasnića i Brezova Polja u Baniji (Hrvatska, jugoslavija)
Majer, V.

Spilitizirani dijabazi sa Trešnjeva brda (Psunj)
Marci, V.

Izmjene biotita u pegmatitu iz potoka Brzaje na Papuku u uvjetima površinskog trošenja
Slovenec, D.

Staklasti tuf u Lemeškim naslagama Velike Kapele
Šćavničar, B. & Nikler, L.

Donjokredni bokstiti područja Kijeva i Dinare u Dalmaciji
Šinkovec, B., Sakač, K. & Šušnjara, A.

Ranodijagenetska i kasnodijagenetska dolomitizacija i dedolomitizacija u krednim karbonatnim sedimentima zapadne i južne Istre (Hrvatska, Jugoslavija)
Tišljar, J.

Barit i kalcit iz kamenoloma litotamnijskog vapnenca u Krapinskim Toplicama u Hrvatskom Zagorju
Zebec, V.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. III. Mijo Pišpatić
Kochansky-Devide, V.

Cilj, namjena i sadržaj geološke karte SFRJ 1: 50 000
Herak, M.

Teksture u turbiditima i njihova hidrodinamička interpretacija (kratak osvrt)
Babić, Lj., Jelaska, V. & Bulić, J.

O pretaloženoj tortonskoj i sarmatskoj foraminiferskoj fauni Markuševca kod Zagreba
Bajraktarević, Z.

Prilog potpunijem poznavanju stratigrafije Vučjaka i Trebovca (sjeverna Bosna)
Jelaska, V., Bulić, J., Velimirović, Z., Bauer, V. & Benić, J.

Panonske Clivunelliade (Gastropoda) sjeverne Hrvatske
Kochansky-Devide, V. & Pikija, M.

Ficus cf. Carica L. U donjem sarmatu Hrvatske
Kochansky-Devide, V. & Benček, Đ.

Miješanoslojni klorit-vermikulit u dijabazu Hruškovca kraj Ljubeščice na Kalniku
Slovenec, D. & Babić, V.

Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Orahovica-107od 1971. do 1975.
Brkić, M. & Jamičić, D.

Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Ogulin u 1975.
Velić, I. & Sokač, B.