Volumen 30/2 (1978)

Tufovi u naslagama donjeg tortona u području Nježića kod Slavonske Požege
Krkalo, E. & Mutić, R.

Mogućnost korištenja biotita kod indikatora geneze granitometamorfnih stijena Papuka
Slovenec, D.

Bakteriogeno otopljeni barit kao mogući izvor sekundarno mobiliziranog barija
Šiftar, D.

Onkolitni i stromatolitni vapnenci u donjokrednim sedimentima Istre
Tišljar, J.

Purpose and contents of the Hydrogeologic Map of Croatia, Scale 1:200,000
Šarin, A.

Observations on geology and hydrogeology of the Wadi Tannezuft-Marzuq Basin (Libia)
Šikić, D.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. IV. Dragutin Gorjanović-Kramberger
Kochansky-Devide, V.

Primjedba o neotopivom ostatku trijaskih karbonatnih stijena Vanjskih Dinarida u Bosni
Barić, Lj.

Klastični miocenski sedimenti sjeverozapadnog dijela Maceljske gore (sjeverna Hrvatska)
Bojanić, A., Tišljar, J. & Majer, V.

O paleocenskim naslagama sjeveroistočne Majevice (sjeverna Bosna)
Bulić, J., Bauer, V. & Jelaska, V.

Meteorit iz okolice dubrovnika: hodrit L3-6
Hoinkes, G., Kurat, G. & Barić, Lj.

Ribekitni kvarcit iz Pilevačkog potoka u Brezovici (Šar planina, Srbija, Jugoslavija)
Majer, V.

Lamellibranchiata torskih slojeva (trijas, karnik) Ilovec-potoka pod Mangartom u Julijskim Alpama
Miknić, M.

Kvartarni sedimenti Kraljevačkih Novaka i Soblinca kraj Zagreba
Spevec, I.

Aberantne diskocikline iz paleocena Samoborske gore
Šikić, L.

Katalog meteorita pohranjenih u Mineraloško-oetrografskom muzeju u Zagrebu
Zebec, V.

Izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ na listu Črnomelj-106 u 1975. i 1976. godini
Bukovac, J., Šušnjar, M. & Grimani, M.

Prethodni izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ u širem području Dubrovčana i Zvečaja s ocvrtom na starost naslaga klastita i njohove podine, kao i njihov strukturni položaj
Bukovac, J., Šušnjar, M. & Grimani, M.

Izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1976. godini
Velić, I. & Sokač, B.

Bentoski ili bentički?
Gušić, I. & Sabadoš, D.

Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, VI (1975-1976. i dodaci 1945-1974)
Magaš, B.

Izvještaj o proslavi 25. obljetnice djelatnosti HGD-a
Bajraktarević, Z.

Razvoj geologije u SR Hrvatskoj od 1971-1976. god.
Herak, M., Polšak, A. & Prelogović, E.

Razvoj paleontologije u Hrvatskoj od 1951. do 1976. god.
Gušić, I., Kochansky-Devide, V. & Sokač, A.

Razvoj mineralogije u SR Hrvatskoj od 1951. do 1976. god.
Šćavničar, S.

Razvoj petrologije magmatskih i metamorfnih stijena u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Majer, V. & Tajder, M.

Razvoj sedimentologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Šćavničar, B. & Šebečić, B.

Razvoj geologije rudnih ležišta u SR Hrvatskoj u proteklih 25 godina (1951-1976)
Jurković, I. & Šinkovec, B.

Razvoj inženjerske geologije i hidrogeologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Bahun, S., Magdalenić, A. & Miletić, P.

Razvoj geologije nafte u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Kranjec, V. & Vugrinec, J.

Razvoj primijenjene geofizike u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Krulc, Z. & Zagorac, Ž.

Razvoj marinske geologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god.
Alfirević, S.

Mezozojski magmatizam Unutrašnjih Dinarida (odnosno ofiolitne zone) u području Pokuplja i Banije u Hrvatskoj i njegovo petrološko i geološko značenje – prikaz i problemi
Majer, V.

Classification of recrystallized dolomitized and bituminous carbonate rocks
Šebečić, B.

Daljinska istraživanja i njihova primjena u geologiji
Oluić, M.

O uzročnoj vezi neotektonskih gibanja i seizmičke aktivnosti u SR Hrvatskoj
Prelogović, E., Cvijanović, D. & Skoko, D.

Matematička geologija i njena uloga u daljnjem razvoju geologije u Hrvatskoj
Raffaelli, P.

Interaktivno komuniciranje s podacima seizmičkih istraživanja
Tufekčić, D.