Volumen 32 (1979)

Sedimentološko kartiranje bentoskih biovenoza u kanalima sjeveroistočnog Jadrana
Alfirević, S.

Uloga antagonističkih procesa izgradnje i razgradnje grebena u povijesti poroziteta – primjer paleocenskog grebena u Baniji
Babić, Lj. & Županič, J.

Pretpostavka o učešću karbonatno-glinovitog mulja, unošenog podzemnim tokovima, u genezi jednog dela sedimenata jezerske sredine miocena pećkog dela Metohije
Bokčić, P.

Cikličnost sedimentacije u građi slatkovodnih tvorevina neogena pećkog dela Metohije
Bokčić, P.

Strukturna kontrola ležišta boksita u sjevernoj Dalmaciji
Crnički, J.

Sedimentacija transgresivnog senona na južnim padinama Medvednice
Crnjaković, M.

Depozicione sredine i razvoj mlađeg paleozoika Cerove (sjeverozapadna Srbija)
Dimitrijević, M. & Filipović, I.

Pojam “formacija” u nacrtu uputstva za izradu tematske geološke karte
Dimitrijević, Mi.

Grudvasti krečnjaci sa rožnacima sa Vikana (istočna Srbija)
Grubić, A. & Stefanovska, D.

Sedimentološke odlike fliša okoline Prijepolja
Jovanović, O. & Jovanović, Ž.

Sedimentologija neogena Kolubarskog ugljenog basena
Maslarević, Lj. & Knežević, V.

Morfološke karakteristike kore raspadanja u različitim klimatskim oblastima
Nikolić, D. & Nikolić, L.

Bentoniti okoline Venčana kod Aranđelovca
Nikolić, D., Poharc, V. & Atanasković, R.

Bentoniti iz rudnika uglja bogovina
Nikolić, D., Poharc, V. & Janković, Lj.

Sedimentološke karakteristike slanačke serije Beogradskog dunavskog ključa
Obradović, J.

Sedimentološke značilnosti jurskih in krednih karbonatnih kamenin na Trnovskem gozdu
Orehek, S. & Ogorelec, B.

Olistoliti u karbonu kod Osečine
Pešić, L.

Sedimentološke i mikropaleontološke karakteristike sedimenata srednjeg i gornjeg trijasa u lokalnosti Ranče (Plevlja)
Radošević, B. & Pantić-Prodanović, S.

Sedimenti u evaporitskom kompleksu Komiže (otok Vis)
Šćavničar, B.

Hipoteza o generacijama karbonata u karbonatnim naslagama Dinarida
Šebečić, B.

Petrografski sastav i geneza trijaskih naslaga Ivanščice, Kalnika i Ravne gore (Hrvatsko zagorje)
Šimunić, Al. & Šimunić, A.

Ranodijagenetske promjene pojedinih sastojaka donjokrednih vapnenaca iz različitih dijelova Vanjskih Dinarida
Tišljar, J.

Kora trošenja na jablaničkom gabru u Hercegovini
Trubelja, F.