Volumen 35 (1982)

Biostratigrafske i litološke odlike neogenskih i kvartarnih sedimenata nekuh bušotina okoline Osijeka
Sokač, A., Dragičević, I. & Velić, J.

Mastrihtska starost fliša Vivodine u Žumberku i kod Ozlja (zapadna Hrvatska) na temelju planktonskih foraminifera
Devide-Nedela, D., Babić, Lj. & Zupanič, J.

Gyroporella lukicae n. sp. (Dasycladaceae) from the Lower Aptian of the surroundings of Jajce
Sokač, B. & Velić, I.

Mirkofosili i nanofosili sedimenata badena (“tortona”) područja Sokolovac u Požeškoj gori
Bajraktarević, Z.

Novi nalazi naslaga donjeg i srednjeg trijasa u zapadnom Kordunu (središnja Hrvatska)
Velić, I. & Sokač, B.

Turbiditne karakteristike dijela gornjopanskih sedimenata u području Mihovljan – Lobor (sjeverozapadna Hrvatska)
Pikija, M.

Geološki stup kroz naslage cenomana i donjeg turona u središnjem dijelu otoka Cresa
Mamužić, P., Polšak, A., Grimani, M. & Korolija, B.

Litofacijelne značajke tortonskih naslaga u području Okučani – Pakrac – Novska
Blašković, I., Tišljar, J. & Velić, J.

Problem tektonskog sklopa Gorskog kotara
Savić, D.

Razina mora i vertikalno gibanje dna Jadranskog mora od ris-virmskog interglacijala do danas
Šegota, T.

Akcesorni apatit iz srednjomiocenskih tufnih naslaga središnje Hrvatske i zapadne Slavonije
Mutić, R.

Revised X-ray powder diffraction data for polytype 2M1 of trioctahedral micas
Slovenec, D.

Kemijski sastav biotita, granata i amfibola kao pokazatelj temperature formiranja granito-metamorfnih stijena Papuka
Slovenec, D.

Novi nalazi metamorfnih stijena u ofiolitnoj zoni u Bosni
Majer, V. & Pamić, J.

Bazaltne stijene trijaskog vulkanizma Dinarida
Pamić, J.

Značaj i karakteristike smeđih ugljena Dalmacije
Nikler, L.

Seizmotektonska aktivnost duž priobalnog dijela Jugoslavije
Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Skoko, D., Blašković, I. & Zagorac, Ž.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. VIII
Kochansky-Devide, V.

In memoriam: Antun Rubinić
Jagačić, Terezija

In memoriam: Anto Jurilj
Kochansky-Devide, V.

In memoriam: Josip Ogulinec
Takšić, Antun

In memoriam: Božena (Boba) Erceg-Jović
Sokač, A.

Za rasprave o geološkoj terminologiji i izradu geološkog rječnika
Šebečić, B.

Komentar radu “Spodnjokredne plasti v osrednji Sloveniji” S. Busera i J. Pavšića
Babić, Lj. & Zupanič, J.

Osvrt na dio sadržaja članka “Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida”
Trubelja, F.