Volumen 37 (1984)

Bachmayerella i potvrda njene stratigrafske provodnosti unutar srednjeg miocena
Bajraktarević, Z.

Razvoj sedimentacijskih okoliša miocenskih naslaga na zapadnim obroncima Psunja (sjeverna Hrvatska)
Blašković, I., Tišljar, J., Dragičević, I. & Velić, J.

Strukturno-geomorfološka istraživanja između Medvednice, Ivanščice i Kalnika
Hećimović, I.

Prilog interpretaciji okoliša i stratigrafiji kvartara na osnovi asocijacije mekušaca u području Osijeka (istočna Slavonija, Hrvatska)
Magaš, N.

Strukturni odnosi područja Jasenovac-Dubica-Kostajnica (Posavlje, sjeverna Hrvatska)
Magaš, N.

Geološki stup naslaga gornjeg turona i donjeg senona kod Primoštena u Dalmaciji
Mamužić, P., Grimani, M. & Šimunić, A.

Paleozoik Crne gore
Mirković, M.

Miocen na lokalitetima Bačuga i Jurjevčani (središnja Hrvatska)
Pikija, M., Šikić, K. & Šikić, L.

Vrednovanje arhitektonsko-građevinskog kamena
Crnković, B. & Bilbija, N.

Novi podaci o vulkanskim stijenama Ivanščice (sliv toka Železnice)
Marci, V., Ščavnićar, S. & Sijarić, G.

Aragonit u kvartarnim naslagama nedaleko Đakova u Slavoniji (Hrvatska)
Mutić, R.

Estimation of Tectonophysical stress in Bauxite Ore Deposits
Tomašić, I. & Dragičević, I.

Bazične i intermedijarne magmatske stijene iz metamorfita središnjih dijelova Psunja u Slavoniji
Pamić, J., Jamičić, D. & Crnko, J.

Lamprofirska pojava sa Psunj planine u Slavoniji
Pamić, J., Crnko. J. & Jamičić, D.

Opća obilježja geološke građe i ležišta boksita područja Imotskog
Sakač, K., Šinkovec, B., Jungwirth, E. & Lukšić, B.

Bituminozne pojave Vinišće kod Trogira
Šebečić, B.

On the chemism of barite from Petrova Gora and its comparison with the chemism of barite from other deposits in Croatia
Šiftar, D.

Seizmičnost područja Dinare
Milošević, A., Prelogović, E. & Herak, D.

Eksperimentalno određivanje kojeficijenata disperzije u rijeci Savi
Ružić, I., Jeričević, Ž., Dragojević, D. & Vrhovac, A.

Postanak i starost Vranskog jezera kod Biograda na moru
Fritz, F.

Klasifikacija hidrogeoloških karata
Šarin, A.

An approach to the preparation of the hydrogeological map of Africa
Šarin, A.

Znanstveni i stručni skupovi iz geologije i srodnih znanosti održani u SFRJ od 1945-1982
Magaš, B.

Stota obljetnica rođenja akademika prof. Salopeka
Kochansky-Devide, V.

In memoriam: Adolf Papp
Kochansky-Devide, V.

O nepoštivanju autorstva u geološkim publikacijama
Polšak, A.

Osvrt na deo rada “Mogućnost novog tumačenja K-bogatih lamprofira i bazalta u Jugoslaviji” V. Majera i S. Karamate
Terzić, M.