Volumen 40 (1987)

On some controversial Dasyclad genera and species in the Lower Cretaceous deposits of the Dinarides
Sokač, B.

Pannoninotus n. gen. (Crustacea, Ostracoda) from the Middle Miocene of Bjelanovac (Psunj Mountain, North Croatia)
Sokač, A.

Ostracode fauna of some non-marine Neogene basins in Yugoslavia
Sokač, A. & Krstić, N.

Ladinijsko-karnijska mikrofauna iz psevdoziljskih plasti Posavskih gub
Kolar-Jurkovšek, T. & Placer, L.

Primjena izotopne analize sumpora u određivanju starosti anhidrita iz Jadranskog evaporitskog područja
Šiftar, D.

Searlesite from the Salt Mine Tušanj, Tuzla, Yugoslavia
Bermanec, V., Zebec, V. & Brajković, Z.

Zeolite occurence in the vein mineral paragenesisnear Dunje, Macedonia
Tibljaš, D., Zebec, V. & Bermanec, V.

Tetraerdit iz rudnika Stari trg
Bermanec, V., Tibljaš, D. & Zebec, V.

Rutil i hematit, orijentirano srastanje rutila i hematita od Zagrađa kraj busovače u Bosni
Bermanec, V. & Zebec, V.

Kalcitno-hijalitne sige u nabuševoj kaverni tunela kroz južni Velebit
Božičević, S. & Zebec, V.

Ispitivanje sorpcije tenzida u bentonitima i neke karakteristike nastalih organo-montmorilonitskih kompleksa
Levačić, E. & Slovenec, D.

Mineralne parageneze u mandulama lava sa Ivanščice
Marci, V.

Pojave kordijerita, andaluzita i margarita u metamorfnim stijenama s Psunja u Slavoniji
Pamić, J.

Biostratigrafske i sedimentološke značajke donje krede otoka Veli Brijun i usporedba s odgovarajućim naslagama jugozapadne Istre
Velić, I. & Tišljar, J.

Kredni crveni klastiti Medvednice
Crnjaković, M.

Sedimentacija Kernerove “srednje fliške zone” (paleogen, okolica Splita)
Marjanc, T.

Paleoambijentalna dinamika sjeveroistočnog rubnog prostora Vanjskih Dinarida u juri i kredi
Jelaska, V.

Paleozojske olistostrome u kučanjsko-zvonačkom flišu jugoslovenskog dijela Karpato-Balkanida
Maslarević, Lj. & Krstić, B.

Klasifikacija i nomenklature nevezanih klastičnih sedimenata i njihova primena u računarskoj obradi podataka
Jovanović, R., Jovanović, D. & Perić D.

Navlačna tektonika u području Korane jugozapadno od Petrove gore (Poloj – Veljun – Blagaj)
Bahun, S. & Bojanić, L.

Novi podaci o dubinskoj geološkoj građi i seizmotektonski aktivnim zonama u Jugoslaviji
Aljinović, B., Prelogović, E. & Skoko, D.

On the feasibility of controlled overpumping in the Nile Delta, Egypt
Šarin, A.

Geološke i hidrogeološke specifičnosti kvartarnog vodonosnog kompleksa prisavske ravnice na dionici granica SR Slovenija – Rugvica
Čakarun, I., Mraz, V., Babić, Ž., Mutić, R., Sokač, A. & Franić, D.

Geološki odnosi u sklopu prirodnih sustava za potrebe prostornih planova
Velić, J.

Barite deposits on Mount Međuvršje south and south-east of the town of Kreševo, Bosnia
Jurković, I.

Les gites plombo-zinceferes Koudiat El Behmia (El Menaa), Tunisie
Jurković, I., Šinkovec, B. & Berce, B.

O tektonici, sedimentima paleogena i ležištima boksita područja Lištice u Hrvatskoj
Sakač, K., Šinkovec, B., Babić, Lj., Sesar, T., Drobne, K. & Zupanič, J.

Prostorna analiza tektonskog sklopa primjenom računala
Tomašić, I.

Prospection of gold in the area of the Mentebah and Tenungun rivers on the island of Kalimantan (Borneo, Indonesia)
Oluić, M. & Bodrožić, Đ.

Znanost o Zemlji i crtanje
Kochansky-Devide, V.