Volumen 41 (1988)

Fanesella anae n. Sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Lower Lias of Velebit Mountain (Croatia)
Sokač, B.

Srednjotrijaski amoniti iz područja Pribudića
Prlj, N. & Mudrenović, V.

Litostratigrafske jedinice u dogeru i malmu zapadne Istre (zapadna Hrvatska, Jugoslavija)
Velić, I. & Tišljar, J.

Miocenski slatkovodni sedimenti područja Sinja u srednjoj Dalmaciji
Šušnjara, A. & Sakač, K.

Gips iz dva nalazišta u Medvednici (SR Hrvatska)
Zagorščak, D.

Izmjena titanita i orijentirano srastanje rutila i titanita od Alinaca kraj Prilepa u Makedoniji
Bermanec, V. & Zebec, V.

Transformacija biotita u klorit u granito-metamorfnim stijenama Papuka
Slovenec, D.

Mineraloško istraživanje klinoptilolita, plagioklasa i seladonita iz tufa Donjeg Jesenja u Hrvatskom Zagorju
Tibljaš, D. & Šćavničar, S.

Barit Crnog Kamena kod sela Alinci u Makedoniji
Bukovec, D.

Distribution of 103Ru, 134Cs and 137Cs in different Geochemical Media in the Bruvno Area in the Years 1985 and 1986
Dravec-Braun, J., Lulić, S. & Braun, K.

Eruptivne stijene iz Pake (Kalnik, sjeverozapadna Hrvatska)
Vrkljan, M.

Andalusite-bearing Schists from the Southwestern Parts of Papuk Mt. In Slavonija (Northern Croatia)
Pamić, J., Lelkes-Felvari, G. & Raffaelli, P.

Glaukonitni pješčenjaci u badenskim sedimentima okolice Novog Marofa
Špalj, D. & Tišljar, J.

Litološka korelacija i kronostratigrafsko razgraničavanje kvartarnih naslaga na lokalitetu Prevlaka jugoistočno od Zagreba
Šimunić, A., Novosel-Škorić, S. & Piljurović, Lj.

Sitnozrnati turbiditi cenomana u prelaznom pojasu unutrašnjih i vanjskih Dinarida sjeveroistočno od Slunja
Mrinjek, E.

Sedimentološke i organsko-geokemijske spoznaje o bituminozno-kerogenim pojavama Radošića kod Splita
Šebečić, B., Alajbeg, A., Vitezić, M. & Opić, I.

Žljebasti tektoglifi
Marinčić, S. & Matičec, D.

Tektonsko okno Duralije u Žumberku
Herak, M. & Bukovac, J.

Kvartarna tektonska aktivnost zapadnog dijela Dravske potoline
Prelogović, E. & Velić, J.

Analiza jednadžbi kontinuiteta i jednadžbi toka fluida kroz porozne sredine pod tlakom
Heinrich-Miletić, M.

Numerički model injženjerskih hidrogeoloških sistema
Heinrich-Miletić, M.

Modificirana prostorna analiza tektonskog sklopa u ležištima arhitektonsko-građevnog kamena primjenom računala
Tomašić, I.

Ležište arhitektonsko-građevnog kamena Romanovac kraj Obrovca (SR Hrvatska)
Jovičić, D. & Oreški, E.

Lead deposits in the Zrin district of Trgovska Gora in Croatia
Jurković, I. & Durn, G.

Les gites plombo-zinciferes Djebel et Tarabia et Djebel el Gasaa, Tunisie
Jurković, I., Šinkovec, B., Grimani, I., Berce, B. & Crnički J.

Ore deposits in the Duboki Vagan region south and south-west of the town Kreševo, Bosnia
Jurković, I.

Hercinska metalogeneza rudnih ležišta Trgovske gore u Hrvatskoj
Jurković, I.

Rudne pojave Medvednice
Šinkovec, B., Palinkaš, L. & Durn, G.

Iz povijesti Mineraloško-petrografskog muzeja u Zagrebu
Radanović-Gužvica, B.

In memoriam: William Watt Hutchison
Majer, V.

In memoriam: Josip Paulić
Crnković, B.