Volumeni 24 (1971)

Stratigrafski položaj i petrografske karakteristike evaporita i klastita okolice Drniša i Vrlike u Dalmaciji
Ivanović, A., Šćavničar, B., Sakač, K. & Gušić, I.

Geologija područja jugoistočne Kamešnice u srednjoj Dalmaciji
Korolija, B. & Majcen, Ž.

O litofacijelnim odnosima mlađih negoenskih i kvartarnih sedimenata u širem području Bilogore (sjeverna Hrvatska)
Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I.

Fotogeološko-tektonska interpretacija šireg područja Bukovice (sjeverna Dalmacija)
Oluić, M., Haček, M. & Hanich, M.

Pleistocenska fauna ostrakoda porječja donje Drave
Sokač, Ana

Cymopelia longistila n. sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Lower Cretaceous of the Dinaric Mountains
Sokač, B. & Nikler, L.

Prilog poznavanju geologije mlađih prominskih naslaga na primjeru okoline Biovičinog sela
Šikić, D. & Prelogović, E.

Kvarcni sedimenti sjeverozapadnog dijela otoka Visa
Šušnjara, A., Šćavničar, B. & Ivanović, A.

Osvrt na tućanit
Barić, Lj.

Gips iz olovno-cinkovnog rudnika Trepča kod Kosovske Mitrovice
Carin, V.

Metasomatski procesi u kontaktnim zonama granita i amfibiolita na području Donje Rašaške (Psunj)
Marci, V.

Dolerite from Quebrada Chaguaramal, Guacuripia, Venezuela
Tajder, M.

Geofizičko istraživanje ležišta sulfida Droškovac – Selište (Vareš) primjenom metode inducirane polarizacije
Drecun, R.

Hidrogeologija prvog vodonosnog horizonta porječja Drave na području Hrvatske
Miletić, P., Urumović, K. & Capar, A.

Analiza mjerenja podzemnih voda nizvodno od Virovitice – SR Hrvatska
Miletić, P., Urumović, K., Capar, A., Bošković, D. & Mlakar, I.

Geoelektrična istraživanja u sklopu hidrogeoloških istražnih radova na Sprečkom polju
Romandić, S.

Geologija ležišta željezne i bakrene rude u Rudama kraj Samobora
Šinkovec, Boris

O kvartarnom vodonosnom kompleksu u području Varaždina
Urumović, K.

Speleološka istraživanja Instituta od 1968.-1970
Božičević, Srećko

O postojanju donje krede na Medvednici
Gušić, I.