Volumeni 33 (1981)

Primjer kompleksnih geološko-geofizičkih istraživanja kvartarnih naslaga u okolici Prevlake
Hernitz, Z., Kovačević, S., Velić, J., Babić, Ž. & Urli, M.

Primjena kružnih dijagrama (ciklograma) kod kartiranja i interpretacije rezultata istražnih bušotina na primjenu lokacije Trslana nedaleko Đakova
Kapelj, J.

Miocen (baden i sarmat) najzapadnijeg ruba Medvednice
Kochansky-Devide, V. & Bajraktarević, Z.

Detaljni geološki stup kroz naslage cenomana i turona u zapadnom dijelu otoka Hvara
Mamužić, P., Polšak, A., Grimani, M., Šimunić, Al. & Korolija, B.

O pitanju gornje granice pontijskog kata u Panonskom bazenu (s osvrtom na oblast Paratetisa)
Milaković, B.

Seizmološke značajke Vinodolskog područja
Prelogović, E., Blašković, I., Cvijanović, D., Skoko, D. & Aljinović, D.

Pannonian and Pontian ostracode fauna of the South-eastern slopes of Orlica and Krško Polje
Sokač, A.

Humiella teutae n. gen. n. sp. (Dasycladaceae) iz neokoma Južne Hercegovine
Sokač, B. & Velić, I.

Neke nove i manje poznate vrste mekušaca Croatica naslaga i Banatica naslaga sjeverne Hrvatske
Sremac, J.

Von mir wurde von der Grube Stari Trg (Trepča) nicht Jamesonit, sondern Baulangerit untersucht
Barić, Lj.

Kemijske karakteristike amfibiolitskih stijena sjeverozapadnog dijela Psunja. Razlikovanje orto i para varijeteta
Marci, V. & Raffaelli, P.

Teški minerali u miocenskim naslagama sjeverozapadnog područja Hrvatskog Zagorja
Mutić, R.

Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida
Pamić, J.

Srednjotrijaski vulkaniti iz okolice Tjentišta i Sutjeske (JI Bosna i SZ Crna Gora)
Pamić, J. & Bazaljko, R.

Točno mjerenje parametara jedinične ćelije filosilikata na primjenu biotita i muskovita
Popović, S. & Slovenec, D.

Mogu li se po rendgenskim difrakcijskim slikama proba sigurno razlikovati politipi biotita 1M i 2M?
Slovenec, D. & Popović, S.

Rezultati izotopne analize sumpora u baritnim ležištima Hrvatske
Šiftar, D. & Srzić, D.

Boksiti starijeg paleogena na otocima sjevernog Jadrana
Šinkovec, B. & Sakač, K.

Orijentirano sraštanje pirita i pirotina iz rudnika Stari Trg (Trepča)
Zebec, V.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj VI. Paleobotanička istraživanja Roberta Visianoja Šibenčanina
Kochansky-Devide, V.

Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj VII. Dopuna popisu objavljenih radova S. Brusine
Balabanić, J.

Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, VII (1977-1978)
Magaš, B.

O ponašanju nekih mikroelemenata kod spolitizacije bazičnih eruptivnih stijena iz srednje Dalmacije
Vrkljan, M.

In memoriam: akademik Luka Marić
Mayer, V.