Volumen 34 (1981)

Donji baden (donji torton) južnog dijela Moslavačke gore
Bajraktarević, Z.

Karbonski Stromatoporoidea i Bryozoa kod Markuševca (Medvednica)
Kochansky-Devide, V.

Detaljni geološki stupovi kroz naslage krede (gornji otriv-donji turon) srednjeg dijela poluotoka Pelješca
Mamužić, P., Korolija B., Grimani, M. & Šimunić, Al.

Eocencki fliš Jadranskog pojasa
Marinčić, S.

New Calcareous Algae (Dasycladaceae) from the Berriasian of Biokovo Mountain
Sokač, B. & Velić, I.

Mastrihtski fliš jugozapadnog dijela Medvednice
Crnjaković, M.

Rezultati petrografskih istraživanja u nekim dubokim bušotinama Podravine, Međimurja i Prekomurja
Marci, V.

Akcesorni cirkon iz srednjeeocenskih tufnih naslaga središnje Hrvatske i zapadne Slavonije
Mutić, R.

Pirokseni u kvartarnim naslagama Krškog polja, Zagrebačkog Posavlja i u bušotinama IG-1 i IG-2 / Sanidin u kvartarnim naslagama bušotina IG-1 i IG2
Mutić, R.

O kemizmu barita i o nekim okolnostima postanka baritnih ležišta Gorskog Kotara
Šiftar, D.

Nekarbonatni detritus arenitnih sedimenata mastrihtskog fliša Vivodine (Žumberak, zapadni Dinaridi)
Zupanič, J.

Depths to the basement of sediments along the line Brač – Palagruža
Aljinović, B.

Hidrogeologija Imotskog polja s osvrtom na njegov značaj u regionalnom smislu
Bojanić, L., Ivičić, D. & Batić, V.

Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Daruvar-106 u 1979.
Jamičić, D.

Uz 45. obljetnicu znanstvenog i nastavnog rada Vande Kochansky-Devide
Herak, M.