Volumen 36 (1983)

Albsko-cenomanski sedimenti jugozapadne Medvednice (okolica Zagreba)
Babić, Lj. & Marjanac, T.

O taksonomskom položaju oblika Semseya lamellata Franzenau 1892-1984
Bajraktarević, Z.

Paleocensko-donjoeocenski fliš i vapnenački nanoplankton zapadno od Duge Rese (Hrvatska)
Benić, J. & Bukovac, J.

Paleocenski fliš i vapnenački nanoplankton u području sjeverno od Vrginmosta (Hrvatska)
Benić, J., Benček, Đ. & Magdalenić, Z.

O rasprostranjenosti i položaju pliocenskih i kvartarnih taložina u Vinodolu
Blašković, I.

Prominske i Jelar naslage u Vinodolu (Hrvatsko primorje)
Blašković, I. & Tišljar, J.

Strukturni sklop metamorfnih stijena Krndije i južnih padina Papuka
Jamičić, D.

Geološki stup kroz naslage krede (raspona Gornji Cenoman – Donji Senon) središnjeg dijela poluotoka Pelješca
Mamužić, P., Korolija, B., Grimani, M. & Šimunić, A.

Prilog poznavanju rasprostranjenosti mezozojskih i kenozojskih Amphibia i Reptilia u Jugoslaviji
Paunović, M.

Uragiella matzi n. sp. (Dasycladaceae) from the Upper Cretaceous of Primošten
Sokač, B. & Velić, I.

Geološka građa Kleka u Velikoj Kapeli (središnja Hrvatska)
Velić, I. & Sokač, B.

Pojave mineralizacije urana na Papuku i Krndiji
Braun, K., Dravec, J., Slović, V., Crnogaj, S., Valković, V. & Makjanić, J.

Topive soli u karbonatnim stijenama
Crnković, B. & Babić, V.

Efuzivne stijene sjeverozapadnog dijela Papuka
Lugović, B.

Eruptivi Senjske drage (Vratnika) kod Senja (SR Hrvatska, Jugoslavija)
Lugović, B. & Majer, V.

Mogućnosti novog tumačenja geneze K-bogatih lamprofira i bazalta u Jugoslaviji
Majer, V. & Karamata, S.

Vulkanski pepeo planine St. Helena (Washington, USA)
Mutić, R.

Dijabaz-spilitske stijene Jasenice iz ofiolitskog kompleksa Mahnjače u Bosni
Pamić, J.

The effect of absorption on X-ray diffraction Wissenberg patterns of epitactically overgrown biotite polytypes
Slovenec, D.

Tektogenetski procesi u Dinaridima i pojave pozitivnih geotermalnih anomalija
Šušnjar, M.

Prikaz neotektonske aktivnosti dijela Slavonije, Baranje i Bačke
Prelogović, E. & Cvijanović, D.

Akceleracija vertikalnih tektonskih pokreta tijekom neogena i kvartara u zapadnom dijelu savske depresije
Velić, J.

Aeromagnetski podaci i zemljina kora na pravcu Dugi otok – Koprivnica
Vukašinović, S.

Prilozi povijesti geološkoih znanosti u Hrvatskoj. XI. Dr. Kajetan Petter
Barić, Lj.

Stota obljetnica srmti Marka Vincenca Lipolda, prvog jugoslavenskog geologa
Kochansky-Devide, V.

Prof. Milan Herak, 45 godina druženja s geologijom
Polšak, A.

Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Osijek u 1981 i 1982.
Magaš, N.

In memoriam: Miroslav Tajder
S. Ščavnićar

In memoriam: Slavica Muldini-Mamužić
Srećko Božičević

In memoriam: Josipa Pensa – Joja
Jagačić, Terezija

Prijedlog novih naziva za “bituminozne škriljavce” s osvrtom na njihovo dosadašnje istraživanje u nas
Šebečić, B.

Komentar trubeljinom radu “Osvrt na dio sadržaja članka “Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida
Pamić, J.

Versuch von J. Pamić mir eine koautorschaft aufzwingen zu wollen
Barić, Lj.